Bannery reklamowe są najbardziej popularną formą reklamy w Internecie. Promują niemal wszystko i jest nimi usiana cała sieć. Na niektóre nie zwracamy uwagi, inne przyciągają naszą uwagę jak magnes. Przedstawiamy kilka wska­zówek, które pomogą Waszej kam­pa­nii rekla­mo­wej zadziałać na nowych klien­tów.
W 1994 roku, kiedy poja­wiły się pierw­sze banery inter­ne­towe, ich sku­tecz­ność wyno­siła 78%. Obecnie, na 1000 odsłon reklamy klikają przeciętnie dwie osoby, a w przy­padku mediów spo­łecz­no­ścio­wych na 10.000 tys. odsłon reklamy, klik­nie w nią tylko jedna osoba. Zja­wi­sko to nazywane jest śle­potą bane­rową i trzeba robić wszystko, aby je zmi­ni­ma­li­zo­wać.
Pamiętajmy, że efektywny baner internetowy to ten pod dobrym adresem! Sekret sku­tecz­no­ści to nieustanne testo­wa­nie i popra­wia­nie dobrych kre­acji. Należy też umiejętnie wybrać miej­sca w sieci, w których znajduje się Wasz wyma­rzony tar­get. Wprawdzie wyszukiwarki są czę­ścią inter­ne­to­wego planu mar­ke­tin­go­wego, ale nie można pole­gać tylko na nich.
Aby baner inter­ne­towy był sku­teczny, nie powinno projektować się go w stylu kla­sycznej reklamy. Idealny baner musi wyglą­dać jak część zawar­to­ści w profesjonalnie zaprojektowanej stronie internetowej, musi posiadać jasne tło, czy­telny nagłó­wek oraz guzik “dowiedz się wię­cej”, który przy­po­mina stan­dar­dowy nie­bie­ski link strony inter­ne­to­wej. Kolejną ważną rzeczą jest umiejętne połą­cze­nie odpo­wied­niego bodźca z odpo­wied­nią emo­cją.
Klikalność w ban­ner zwięk­szają tzw. „bodźce pro­mo­cyjne” np. rabaty, dar­mowe próbki lub gra­ti­sowa wysyłka. Ich dzia­ła­nie można wzmoc­nić, odwołując się do pozy­tyw­nych emo­cji. Jeżeli oferujemy klien­towi coś war­to­ścio­wego, zadbajmy o jego dobry nastrój. Jednak najważniejszą rzeczą w trakcie tworzenia bannera, jest sama treść! To właśnie ona zwięk­sza uwagę odbiorcy i pozwala uzy­skać lep­sze rezultaty. W rekla­mie offline kluczem do sukcesu jest wybicie się ponad poziom i uzyskanie upragnionego “kliku”. Przykładowo można zachęcić odbiorcę do udziału w pro­stej grze “od ręki”. A więc najpierw zwracamy uwagę, a potem sprze­dajemy właściwą infor­ma­cję. Istnieje mnóstwo warian­tów kolo­rów, ukła­dów i tek­stów, które mają wpływ na wskaź­nik kli­kal­no­ści. Praw­dziwą sztuką jest prze­ka­za­nie wia­do­mo­ści, któ­rej nie można się oprzeć i jasne wezwa­nie do aktywności, wykra­cza­jące poza standardowe „klik­nij tutaj”.