Twój koszyk jest aktualnie pusty.
Zobacz koszyk Zamówienie
Podsumowanie koszyka: 0,00

WARUNKI WSPÓŁPRACY

Postanowienia ogólne

Internetowy system zamówień druk-ara.pl, umieszczony na stronie www.druk-ara.pl, zwany dalej druk-ara.pl prowadzony jest przez firmę Jacek Rutkowski Partner z siedzibą w Puławach przy ul. Norwida 10.  

Niniejsze warunki określają zasady współpracy handlowej pomiędzy druk-ara.pl z siedzibą w Puławach, ul. Norwida 10 (Zleceniobiorca)
a kontrahentami (Zleceniodawcami), z którymi nie zostały zawarte odrębne pisemne umowy bądź ustalenia.

Zamówienia

1. Zamówienia w druk-ara.pl mogą składać Klienci, którzy:

a) posiadają dostęp do internetu

b) zarejestrowali się w systemie druk-ara.pl,

c) zapoznali się z treścią niniejszego regulaminu i go akceptują,

c) nie zalegają z płatnościami wobec drukarni PARTNER lub w przypadku istnienia zaległości płatniczych – otrzymali zgodę właściciela na zaciągnięcie kolejnego zobowiązania.

2. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej – przez system druk-ara.pl.

3. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji z chwilą gdy:

a) zostały spełnione warunki opisane w punkcie 1,

b) zamawiający dostarczył wszystkie materiały niezbędne do wykonania zleconych prac w odpowiedniej formie (zgodnie z wytycznymi „ przygotowania plików do druku”).

4. Zamówienie rozumiane jest jako obowiązujące tylko i wyłącznie po potwierdzeniu jego wpłynięcia przez drukarnię druk-ara.pl.

5. Przyjęcie zamówienia przez drukarnię druk-ara.pl jest równoznaczne z zawarciem umowy i upoważnia drukarnię druk-ara.pl do wystawienia faktury VAT bez podpisu Klienta/Odbiorcy.

6. Złożenie zamówienia traktowane jest jako zobowiązanie się do jego odbioru. Jeżeli Zamawiający nie odbierze przedmiotu zamówienia w ustalonym terminie materiały przechowywane będą jedynie przez 14 dni. Po tym czasie zostaną zutylizowane.

7. Składając zamówienie Zleceniodawca wyraża zgodę na:

a) wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym dla potrzeb realizacji zamówienia oraz w celach marketingowych,

b) wykorzystanie produktów wykonanych przez drukarnię druk-ara.pl w materiałach informacyjnych i reklamowych oraz jako próbek możliwości technicznych drukarni druk-ara.pl,

c) przesyłanie przez drukarnię druk-ara.pl materiałów reklamowych na adres e-mail Zleceniodawcy.

8. Złożenie zamówienia równoznaczne jest ze złożeniem przez Zleceniodawcę oświadczenia, że posiada on prawo do powielania przesłanych materiałów.

Projekty, pliki

1. Materiały niezbędne do realizacji zlecenia/projekty należy przygotować i dostarczyć w sposób obowiązujący w firmie druk-ara.pl opisany w „Instrukcji przygotowania plików do druku”. Drukarnia druk-ara.pl nie ponosi odpowiedzialności za źle przygotowane materiały oraz wynikające z tego powodu błędy w produkcji.

2. Przekazane przez kontrahentów pliki nie są objęte archiwizacją w drukarni druk-ara.pl.

3. Drukarnia druk-ara.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość przygotowanych plików (projektów) oraz błędy literowe bądź kolorystyczne w nich zawarte. Obowiązkiem Zleceniodawcy jest sprawdzenie plików i dostarczenie ich w bezbłędnej formie.

4. Drukarnia druk-ara.pl nie dokonuje korekt w materiałach przesłanych przez Zleceniodawcę.

5. Odpowiedzialność z tytułu tkwiących w dostarczonym projekcie wad prawnych, w szczególności naruszenie praw autorskich osób trzecich (w treści i formie dostarczonych plików) ponosi Zleceniodawca.

6. Jeśli materiały dostarczone przez Zleceniodawcę zawierają treści niezgodne z prawem, firma druk-ara.pl może odmówić drukowania takich materiałów.

7. Niedostarczenie wzorca kolorystycznego do zlecenia, skutkuje drukiem z przygotowanego pliku. Drukarnia druk-ara.pl nie ponosi odpowiedzialności za odwzorowanie wydrukowanego koloru.

8. Drukarnia druk-ara.pl nie gwarantuje powtarzalności kolorów w przypadku wznawiania (ponownego wykonania) zamówienia.

Terminy realizacji i warunki dostaw zamówień

1. Terminy realizacji podane na stronie druk-ara.pl są terminami orientacyjnymi. Około 95 % procent realizowanych zleceń nie przekracza tych terminów.

2. Wszystkie terminy realizacji podane są w dniach roboczych. Dni robocze liczone są od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

3. Termin realizacji jest liczony od dnia wpłynięcia zamówienia wraz ze wszystkimi potrzebnymi do jego wykonania materiałami, informacjami itp., które zostały zatwierdzone przez pracownika drukarni druk-ara.pl.

4. Jeśli Klient złożył zamówienie w systemie i dostarczył plik po godzinie 12.00, termin realizacji liczony jest od następnego dnia roboczego.

5. Drukarnia druk-ara.pl nie ponosi winy za wydłużenie terminu realizacji zlecenia w przypadku:

a) zmiany zakresu zlecenia bądź przez niedopatrzenia oraz zmiany leżące po stronie Zleceniodawcy,

b) wystąpienia siły wyższej (np. awaria maszyny, przerwa w dostawie prądu) o czym Klient jest niezwłocznie informowany e-mailowo lub telefonicznie.

6. Odbiór zamówionego towaru następuje osobiście lub za pośrednictwem firm wysyłkowych.

7. Koszty dostawy pokrywa Zleceniodawca, chyba że odrębna umowa stanowi inaczej.

8. Maksymalny termin dostawy na adres podany przez Zleceniodawcę jest sumą terminu realizacji zamówienia oraz czasu dostarczenia przesyłki przez kuriera.

9. Zamówione produkty standardowo pakowane są w sposób najbardziej ekonomiczny z punktu widzenia drukarni druk-ara.pl. Jeśli Zleceniodawca preferuje konkretny sposób pakowania konieczne jest dostarczenie szczegółowych wytycznych w momencie złożenia zamówienia.

10. Drukarnia druk-ara.pl zastrzega sobie prawo doliczenia kosztów opakowania do kosztów wysyłki zamówionych towarów w przypadku zastosowania opakowania innego niż standardowe.

11. W wypadku zrealizowania dwóch lub więcej zamówień w tym samym terminie (pochodzących od tego samego Zleceniodawcy, z tym samym adresem wysyłki) drukarnia druk-ara.pl może podjąć decyzję o zapakowaniu ich do jednej paczki w celu ograniczenia kosztów dostawy.

12. Drukarnia PARTNER nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia przesyłek z winy Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

Odstąpienie od realizacji zlecenia

1. Z uwagi na indywidualizację zamówień (Zleceniodawca wybiera materiał, wymiar i opcje wykończenia produktu oraz dostarcza własny projekt) oraz zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt. 4 „Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów” i o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (DZ. U. Nr 22 poz. 271) prawo do odstąpienia od umowy przez Zleceniodawcę w trybie art. 7 ust. 1 ww. ustawy definitywnie nie przysługuje. Tzn. Zleceniodawcy nie przysługuje prawo do zwrotu towaru w terminie 10 dni bez podania przyczyny.

2. W przypadku wycofania się Zleceniodawcy z realizacji zamówienia, zobowiązany jest on pokryć wszelkie koszty poniesione przez drukarnię druk-ara.pl przy realizacji tego zamówienia.

3. W przypadku częściowego odstąpienia od umowy, dotychczas zrealizowane dla Zleceniodawcy usługi zostaną rozliczone zgodnie ze stanem faktycznym na dzień odstąpienia od umowy.

4. W ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia, w przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności niezależnych od drukarni druk-ara.pl, których nie dało się wcześniej przewidzieć, może ona odstąpić od realizacji zlecenia bez konieczności zapłaty odszkodowania na rzecz Zleceniodawcy.

5. Drukarnia druk-ara.pl może bezterminowo odstąpić od realizacji zlecenia, jeśli Zleceniodawca podał nieprawdziwe dane lub są uzasadnione wątpliwości co do posiadania przez Zleceniodawcę praw autorskich do wykorzystania nadesłanego do druku projektu.

Ceny i warunki płatności

1. Ceny za wykonane usługi wyświetlane są na stronie druk-ara.pl, w zależności od rodzaju zleconych prac i stopnia ich trudności.

2. Płatność zrealizowanego zlecenia może być dokonana w trzech formach:

a) przelewem z góry na rachunek bankowy (100% przedpłaty na podstawie faktury proforma),

b) gotówką przy osobistym odbiorze w oddziale drukarni PARTNER,

c) gotówką w chwili dostarczenia przesyłki przez kuriera.

3. Od klientów składających zamówienie po raz pierwszy lub posiadających nieuregulowane płatności za wcześniejsze zlecenia drukarnia druk-ara.pl może wymagać dokonania przedpłaty całości lub części kwoty. W takim przypadku podstawą do rozpoczęcia realizacji zlecenia jest zaksięgowanie wpłaty na koncie firmy druk-ara.pl, o ile nie ustalono inaczej.

4. Jeżeli Zleceniodawca zalega z płatnościami Drukarnia druk-ara.pl zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia kolejnego zamówienia do czasu uiszczenia zaległych należności.

5. Zakupiony przez Zleceniodawcę towar pozostaje własnością drukarni druk-ara.pl, do momentu całkowitego uregulowania płatności za ten towar.

Reklamacje

1. Reklamacji podlega jedynie towar uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem.

2. Zleceniobiorca ma prawo zgłoszenia reklamacji maksymalnie do 7 dni od odbioru zamówionego towaru. Po 7 dniach od odbioru zlecenia, prawo Zleceniodawcy do zgłoszenia reklamacji i dochodzenia roszczeń wygasa.

3. Reklamacja musi być złożona w formie pisemnej na adres:
Jacek Rutkowski PARTNER, ul. Norwida 10, 24-100 Puławy
lub przesłana mailem na adres: biuro@druk-ara.pl

4. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest zwrot całego zamówienia jednocześnie ze zgłoszoną reklamacją. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę zakupową z adnotacją na jej odwrocie „reklamacja” oraz podaniem powodu reklamacji.

5. W przypadku przesyłek kurierskich lub pocztowych, jeśli opakowanie jest uszkodzone, należy w obecności kuriera lub pracownika poczty sporządzić protokół szkody nie przyjmując towaru. Przyjęcie towaru przez odbiorcę oznacza brak zastrzeżeń co do transportu

6. Reklamacja będzie rozstrzygana w terminie do 10 dni od jej pisemnego zgłoszenia a o sposobie jej rozwiązania drukarnia druk-ara.pl poinformuje Zleceniodawcę pisemnie.

7. W przypadku nieuzasadnionych reklamacji, towar jest odsyłany do Klienta na jego koszt.

8. W wypadku, gdy dostarczony towar nie jest zgodny z potwierdzonym zamówieniem, drukarnia druk-ara.pl zobowiązana jest jedynie do uzupełnienia ewentualnych braków lub naprawy albo wymiany wadliwych towarów.

9. Wady części zamówienia nie uprawniają do reklamacji całości dostawy.

10. Zwroty towaru przerobionego w jakikolwiek sposób nie będą akceptowane.

Ograniczenie odpowiedzialności

1. Drukarnia druk-ara.pl ponosi względem Zleceniodawcy odpowiedzialność wyłącznie za szkody spowodowane swoim własnym działaniem dokonanym z winy umyślnej. W żadnym wypadku druk-ara.pl nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Zleceniodawcę korzyści. Odpowiedzialność Drukarni druk-ara.pl za szkody względem Zleceniodawcy nie może przekroczyć wartości zamówienia.

2. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia zamówionych towarów przechodzi na Zamawiającego z chwilą wydania mu zamówionego towaru lub przekazania go podmiotowi świadczącemu usługi transportowe.

3. Drukarnia druk-ara.pl nie odpowiada za wszelkie rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami klienta a faktycznym produktem, o ile przed realizacją zlecenia nie został dostarczony zaakceptowany przez klienta produkt/wzorzec/odbitka próbna wykonana na maszynie, oprogramowaniu oraz mediach przy użyciu których, ma zostać wykonany właściwy nakład.

Rozstrzyganie sporów

1. W razie zajścia ewentualnych sporów pomiędzy Stronami oraz jakichkolwiek rozbieżności lub roszczeń strony zobowiązują się do współdziałania celem ich ugodowego rozstrzygnięcia w drodze obopólnego porozumienia.

2. W przypadku niemożności dojścia do porozumienia w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania przez Stronę pisemnego wezwania do ugody, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby firmy druk-ara.pl.

3. W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.